Το όραμα μας είναι να παρέχουμε ανακουφιστική φροντίδα τόσο σε κάθε συνάνθρωπο μας που διαγνώστηκε με κάποια μορφής άνοιας όσο και ψυχοκοινωνική στήριξη στους φροντιστές των ατόμων αυτών

Για να υλοποιήσουμε το όραμα μας έχουμε θέσει τους πιο κάτω στόχους:

  1. Ενημέρωση του κοινού για θέματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης και ενεργό δράση σε προγράμματα πρόληψης.
  2. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας και του κρατικού φορέα στα θέματα άνοιας
  3. Δημιουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας σε όλες τις πόλεις
  4. Πιο ενεργή ανάμιξη και προσέλκυση περισσότερων εθελοντών που θα ενισχύσουν το έργο του Συνδέσμου
  5. Προσέλκυση περισσοτέρων μελών με στόχο την μεγιστοποίηση των εσόδων του συνδέσμου